07 Αυγούστου, 2021

ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΧΗ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΤΟ 2007 ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΧΗ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΤΟ 2007

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ


«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός καί Σωτήρ μας. Τούτη τήν ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας, πού διέρχεται ὁ τόπος μας ἐξ αἰτίας τῶν πυρκαϊῶν πού κατακαίουν τόν φυσικό μας πλοῦτο καί καταστρέφουν περιουσίες, αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά καταφύγουμε στή βοήθειά Σου, ζητώντας τό ἔλεός Σου γιά τή σωτηρία μας.

Σύ Κύριε διεφύλαξες ἀπό τή φωτιά τούς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδας καί πολλούς Ἁγίους Μάρτυρές Σου ἐδόξασες, ὅταν διέταξες νά μή τούς ἐγγίσουν οἱ φλόγες τῆς καμίνου καί τά πεπυρακτωμένα σίδερα τῶν βασανιστῶν τους.

Κατάπαυσε Κύριε, τούς ἰσχυρούς ἀνέμους πού πολλαπλασιάζουν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς καί ἐνίσχυσε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ὡς καθῆκον τους τήν ἀντιμετώπισή της.

Δῶσε δύναμη καρτερίας σ' ἐκείνους πού ἐπλήγησαν καί ἔχασαν τίς περιουσίες τους καί παρηγόρησε ἐκείνους πού εἶχαν στήν οἰκογένειά τους θύματα.

Δέν γνωρίζουμε, Κύριε, τίς αἰτίες αὐτῶν τῶν πυρκαϊῶν. Ἀλλ' εἴτε αὐτές ὀφείλονται στόν καύσωνα εἴτε σέ ἀμελῆ ἐνέργεια ἀνθρώπου, συγχώρησε τούς ἀμελεῖς καί διάσωσε τόν λαόν Σου καί τήν κληρονομίαν Σου ἀπό τήν ἀπειλή, ἀπό τυχόν συνέχιση τῆς καταστροφῆς καί ἀπό ἀναζωπύρωση τῶν ἑστιῶν.

Κύριε, εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ὁμολογοῦμε τά πάθη μας. Ὅμως Κύριε ''Σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν''.

Ἀναγνωρίζουμε τά λάθη μας καί μετανοοῦμε γι' αὐτά μέ δάκρυα. Συγχώρησέ μας τούς ἁμαρτωλούς καί δίδαξέ μας τά δικαιώματά Σου.

Σ' αὐτή τή δύσκολη ὥρα μέ τό εὐλογημένο χέρι Σου σκέπασέ μας καί προστάτευσε τόν τόπο μας, ρύσαι μας ἀπό πάσης περιστάσεως καί ξαναδῶσε μας τή χαρά τῆς εὐτυχίας καί τῆς ἀσφάλειας.

Πρεσβευτές μας ἐπικαλούμεθα τήν Πάναγνη Μητέρα Σου καί ὅλους τούς Ἁγίους Σου. Ἀμήν».