24 Ιανουαρίου, 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ

 Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας  κ' Άκαρνανίας κ.Κοσμάς(Παπαχρήστος),

Εγεννήθη έν Σκουτεσιάδη Άγρινίου το 1945. Έσπούδασε Πολιτικάς '

Επιστήμας

είς το Πάντειον Πάνεπιστήμειο Αθηνών και θεολογίαν είς το Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης, λαβών το πτυχίον άμφοτέρων.

Εχειροτονήθει Διάκονος και Πρεσβύτερος ύπό του Μακαριστού  Μητροπολίτου                              

Άίτωλίας κ' Άκαρνανίας κ.κ Θεόκλητου το 1974. 'Υπηρέτησεν ώς                        

Ιεροκύρηξ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Άκαρνανίας έπί τριάκοντα και πλέον έτη

άναπτύξας πλουσίαν δραστηριότητα. Μητροπολίτης Άιτωλίας κ' Άκαρνανίας   έχειροτονήθει

είς τάς  8 Οκτωβρίου 2005. Εις πολλα έτη Δέσποτα.