29 Μαρτίου, 2017

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις... (Κοντάκιον Μ. Κανόνος).

Image result for ψυχή μου ψυχή μου

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις
τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι·
ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός,
ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν».