12 Νοεμβρίου, 2015

Άγιε Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Σπεῖρε στή γῆ, θέρισε στόν οὐρανό 

Ἐκεῖ χρωστᾶμε πολλά, ὄχι χρήματα, ἀλλά ἁμαρτήματα.
 
Ἄς δανείσουμε  στό Χριστό χρήματα,  γιά νά πάρουμε τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
Ἄς τόν χορτάσουμε   ἐδῶ πού πεινᾶ, γιά νά μᾶς θρέψει καί αὐτός ἐκεῖ.
Ἄς τόν ντύσουμε  ἐδῶ, γιά νά μήν μᾶς ἀφήσει γυμνούς ἀπό τή δική του προστασία.
Ἄν τόν   φιλοξενήσουμε    στά   σπίτια    μας,   θά   μᾶς ἑτοιμάσει πολλούς τόπους διαμονῆς στόν οὐρανό.
Ἄν τόν δεχτοῦμε  σάν ξένο, δέν θά μᾶς ἀποξενώσει ἀπό τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἄν τόν  ἐπισκεφτοῦμε  ὅταν  εἶναι  ἄρρωστος, τότε  κι αὐτός θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς ἀρρώστειες μας.
Ἄς σπείρουμε ἐδῶ στή γῆ τά μικρά καί φθαρτά, γιά νά θερίσουμε στόν οὐρανό τά αἰώνια ἀγαθά τῆς Βασιλείας του.