ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την καλλιέργεια της γης
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Πρὸς  τόν  εὐσεβῆ  κλῆρον  καί  λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
                    
                     Ἀγαπητά  μου  παιδιά,


                     Ὡς πατέρας πού ἐπιθυμεῖ τήν ἀληθινή εὐημερία σας, τήν εἰρηνική σας διαβίωσι, τήν εὐτυχία σας, τήν ἀπρόσκοπτη πορεία σας στήν ἐπίγειο αὐτή ζωή καί τόν ἁγιασμό σας, ἔρχομαι νά σᾶς ἀπευθύνω μιά εἰλικρινῆ ἔκκλησι, αὐτή τήν ἐποχή μάλιστα, πού ἡ οἰκονομική δυσπραγία καί ἡ ἔλλειψι καί τῶν ἀπαραιτήτων ἀγαθῶν εἶναι αἰσθητές καί ἀνησυχητικές.
                     Ὁ Δημιουργός Θεός μᾶς περιγράφει στό βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τή δημιουργία τῆς βλαστήσεως καί τήν ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό αὐτή. «Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ βλαστησάτω γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατά γένος καί ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν κατά γένος οὗ τό σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ».
                     Πόσο ὡραία περιγράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη τή δημιουργία τοῦ φυτικοῦ πλούτου! Ὁ Θεός μεριμνᾷ προκειμένου νά ἑτοιμάσει μέ τήν δημιουργική Του πανσοφία ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά νά μπορεῖ νά τραφεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ βάσι τόν φυτικό πλοῦτο.
                     Καί στήν Καινή Διαθήκη ὁ Σαρκωθείς Θεός μας χρησιμοποίησε πολλές εἰκόνες ἀπό τήν γεωργική καί κτηνοτροφική ζωή. Χρησιμοποίησε παραβολές μέ ἀγροτικές σκηνές καί ἐκτός ἀπό τά πνευματικά διδάγματα, διεκήρυξε πόσο ἡ ἀγροτική οἰκονομία ἔχει σπουδαιότητα καί εἶναι ὠφέλιμη στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
                     Δυστυχῶς, ἐμεῖς λησμονήσαμε τή γῆ μας, τά εὐλογημένα χωράφια μας τά ὁποῖα προσέφεραν τόσα πολλά, ἔθρεψαν καί ἐζωογόνησαν γενεές γενεῶν Ἑλλήνων.    Συνεπαρμένοι ἀπό μιά ψεύτικη εἰκόνα εὐμάρειας καί πολυτελοῦς διαβιώσεως, ἐγκαταλείψαμε τήν ἀγροτική μας οἰκονομία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀσφυκτιοῦμε στίς πόλεις γιά λίγη ἀνόθευτη τροφή, νά συνωστιζόμαστε σέ αὐτές γιά ἕνα μεροκάματο καί νά τρεφόμαστε μέ εἴδη εἰσαγόμενα, πολλές φορές κακῆς ποιότητος, τά ὁποῖα πρό μερικῶν ἐτῶν παρήγαγε ἡ πατρίδα μας.
                     Νά τό ὁμολογήσουμε! Ὅπου ἡ γῆ παραμένει ἀκαλλιέργητη, σβήνουν σχεδόν καί οἱ ἄλλες τέχνες, στήν ξηρά καί στή θάλασσα, ἀκριβῶς ὅπως διεπίστωσε στήν ἀρχαιότητα ὁ Ξενοφών.
                     Οἱ εἰδικοί σήμερα ἐπισημαίνουν, ὅτι ἡ παραγωγή ἀγροτικῶν προϊόντων στήν Ἑλλάδα χρόνο μέ τό χρόνο μειώνεται καί ὁ βαθμός ἐξαρτήσεως τῆς χώρας μας ἀπό εἰσαγωγές ἀγροτικῶν προϊόντων διαρκῶς αὐξάνει τήν τελευταία δεκαπενταετία.
                     Ὀδυρόμαστε καί διαμαρτυρόμαστε σήμερα ἐπειδή ἐξαρτώμαστε ἀπό τήν «μεγαλοψυχία» ἤ τήν τοκογλυφία τῶν ξένων γιά δανεικά, ἐνῶ ἐδῶ καί πολλά χρόνια εἴμαστε ἀπολύτως ἐξαρτημένοι ἀπό εἰσαγωγές γιά νά καλύψουμε τίς διατροφικές ἀνάγκες μας.  
                     Κι ὅλα αὐτά γιατί ἐγκαταλείψαμε τά εὐλογημένα χωράφια μας, ντρεπόμαστε νά πάρουμε τήν ἀξίνα καί νά καλλιεργήσουμε τή γῆ μας. Πονάει κανείς ὅταν βλέπει τήν ἀφθονοπάροχο γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας νά εἶναι χέρσα κι ἀκαλλιέργητη..!  Τί  πρέπει  νά  κάνουμε;
                     Ἕνας διαπρεπής καθηγητής σέ ὁμιλία του στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τόν Ἰούνιο τοῦ 2008, ὁ ἀείμνηστος Σπῦρος Κυριάκης, ἀνέφερε τά ἑξῆς: «Πρέπει νά ἔχουμε νέο δόγμα γιά τήν οἰκονομία μας: αὐτάρκεια ἀσφαλῶν τροφίμων, ἐξαγωγικές δυνατότητες καί προστασία τοῦ περιβάλλοντος (τρόφιμα-νερό-δάση-εὐημερία). Ἡ οἰκονομία μας δέν ἀντέχει πιά τό συναλλαγματικό «βάρος» γιά τήν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν μας σέ ζωικά τρόφιμα».
                     Τό βλέπουμε, τό ζοῦμε. Ἡ ἀνεργία φθάνει σέ ὑψηλά ποσοστά καί οἱ ἀδελφοί Ἕλληνες πεινάνε, στεροῦνται, ὑποφέρουν. Μήν περιμένουμε νά μᾶς λυπηθοῦν οἱ ξένοι, οἱ λεγόμενοι φίλοι καί προστάτες μας.  Τό ἀκούσαμε: «Ἤ θά πουλῆσετε καί θά πουληθεῖτε, ἤ θά πεθάνετε» μᾶς εἶπαν.
                     Ὑπάρχουν λοιπόν, πολλοί, καλοί καί ἀναγκαιότατοι λόγοι, γιά νά ἐπιστρέψουμε στή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία, πού ἐγκαταλείψαμε. Ὁπωσδήποτε ἡ Ἑλλάδα μετέχει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι, ἄρα καί στήν Κοινή Ἀγροτική Πολιτική της, διαθέτει ὅμως καί περιθώρια εὐελιξίας στίς ἐπιλογές της, πολύ δε περισσότερο καθώς οἱ ἐπιδοτήσεις μετά τό 2013 θά διατηρηθοῦν σέ μεγάλο βαθμό, ὅπως λένε οἱ εἰδικοί καί μάλιστα μέ φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τίς προϋποθέσεις γιά γεωργοκτηνοτροφική ἀνάπτυξη.
                     Εἶναι ἄμεση καί ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ὑπάρχει στή χώρα μας αὐτάρκεια βασικῶν διατροφικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ μας κυρίως σέ κρέας, γάλα, δημητριακά, σέ ζωοτροφές ἀλλά καί προσπάθεια ἀξιοποιήσεως τῶν προϊόντων ἁλιείας, ἰχθυοκαλλιεργείας, ἐλιᾶς, ὀσπρίων, ὀπωροκηπευτικών. Εἶναι ἀνάγκη καί τό κράτος νά περιβάλλει μέ στοργή καί ἐνδιαφέρον τόν ἀγρότη καί τόν κτηνοτρόφο. Ὁ ἀγρότης καί ὁ κτηνοτρόφος χρειάζονται στήριξι, διαφώτισι, ἐπιμόρφωσι, καθοδήγησι καί πάνω ἀπό ὅλα ἐμψύχωσι γιά νά εἶναι παραγωγικοί καί ἀξιοπρεπείς.

                     Ἀγαπητοί,
                     Ἐλᾶτε ὅλοι μας νά ἀγαπήσουμε τήν εὐλογημένη γῆ μας, τά χρυσοφόρα χωράφια μας, τήν ἑλληνική κτηνοτροφία μας. Ἐλᾶτε νά ἐργασθοῦμε ὅλοι μας στήν εὔφορη γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἄς παρακινήσουμε τόσους ἀνέργους νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν ἀγροτική ζωή καί ἐργασία. Ἡ  ἐργασία  εἶναι  τιμή  καί  ἡ  καλλιέργεια  τῆς  γῆς  εὐλογία.
                     Τό  ψωμί  μας,  ἡ  εὐμάρειά  μας,  ἡ  οἰκονομική  μας  ἀνάσα  βρίσκονται στά χέρσα, στά ἐγκαταλελειμμένα χωράφια μας καί στήν ποιμενική  ζωή, τά  ὁποῖα  ἔχουν  μιά ἔνδοξη παράδοσι στήν Αἰτωλοακαρνανία.
                     Πατρικά  σᾶς  παρακαλῶ,  σᾶς  κάνω  θερμή  ἔκκληση:  Ἄς ἀγαπήσουμε τήν προσοδοφόρο γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἄς ὀργανώσουμε τήν καλλιέργειά της, ἄς ἐμπνεύσουμε τά παιδιά μας νά ἀγαπήσουν τήν γεωργική καί κτηνοτροφική ζωή.
                     Μποροῦμε μόνοι μας ὡς Ἕλληνες νά ζήσουμε· μποροῦμε νά ἀνακάμψουμε τό κύμα τῆς ἀνεργίας.  Δέν μᾶς χρειάζονται οἱ ξένοι.  Ἐκεῖνοι δέν θέλουν τήν εὐτυχία μας.  Τήν ὑποδούλωσί μας θέλουν, τήν ἐξαχρίωσί μας, τόν ἀφανισμό μας  ὡς  Ὀρθοδόξων  καί  Ἑλλήνων.                       Θά ζήσουμε, ἀγαπητοί, μέ τήν ἐργασία μας καί θά μεγαλουργήσουμε. Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός μας.
                     Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία κάθε μέρα εὔχεται «ὑπέρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς…». Ὁ Μεγάλος Γεωργός εὐλογεῖ καί ἀμείβει τόν κόπο καί τόν ἱδρῶτα τοῦ κοπιάζοντος γεωργοῦ. Μήν ἀποθαρρυνόμαστε. Ἄς στρέψουμε τήν θέλησί μας, τήν προσοχή μας καί τήν φιλοπονία μας στήν εὐλογημένη γῆ μας κι ἄς ζητοῦμε τήν εὐλογία τοῦ οὐρανίου πατέρα μας. Καί ἡ ἀνεργία καί οἱ ὑλικές ἀνάγκες μας θά θεραπευθοῦν.

Μέ  ὁλόθερμες  καί  πατρικές  εὐχές

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ 

 Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
Πρὸς τόν εὐσεβῆ κλῆρον καί λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τόν τελευταῖο καιρό διαπιστώνουμε ὅτι οἱ λεγόμενοι «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» παρουσιάζουν προκλητική κινητικότητα καί δραστηριότητα. Μία πρόσκλησί τους πού κυκλοφορεῖ αὐτές τίς ἡμέρες, καλεῖ τούς ἀποδέκτες της νά προσέλθουν σέ χιλιαστικές συνάξεις γιά νά γνωρίσουν τόν Ἰησοῦ, ὅπως λένε.
Τί εἰρωνεία, ἀλήθεια! Ἐκεῖνοι πού εἶναι ξένοι ἀπό τό φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ διαστρεβλωτές τῶν ἁγίων Γραφῶν, οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ μας, θά μιλήσουν γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας; Τί νά ποῦν; Ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι κτίσμα, εἶναι ἄνθρωπος καί ὄχι Θεός; Αὐτά δέν πιστεύουν; Ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας, νά μιλήσουν καί νά μᾶς γνωρίσουν τί εἶναι ὁ Ἰησοῦς;
Ἐμεῖς ἔχουμε τήν μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία μας. Ἔχουμε τήν ἁγία μας Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. Ἔχουμε τήν ἱεράν ὀρθόδοξο παράδοσί μας, ἔχουμε τούς ἁγίους, θεοφόρους καί πνευματοκινήτους πατέρας, πού μέ τή βοήθειά τους γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθείς οὐ ποιηθείς, ὁμοούσιος τῷ Πατρί». Δέν μᾶς χρειάζονται ξενοκίνητοι διδάσκαλοι – κήρυκες καί μάλιστα οἱ πλανεμένοι μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πιστοί στά κηρύγματα τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», δέν πιστεύουν στή θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα, στό Ἅγιο Πνεῦμα, δέν δέχονται τήν Ἐκκλησία, τήν ἱερά παράδοσι, δέν δέχονται μυστήρια, Ἱερούς Ναούς, δέν δέχονται τήν ἀλήθεια καί ὑβρίζουν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, προσβάλουν τήν Παναγία μας, ἀρνοῦνται καί τήν πατρίδα καί τή σημαία μας καί ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο. Αὐτοί θά μιλήσουν γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ; Δέν γράφονται αὐτά, παιδιά μου, γιά νά ἀναιρέσουν τίς κακοδοξίες τῶν Χιλιαστῶν, γιά τίς ὁποῖες ἀπαιτοῦνται χιλιάδες σελίδες γιά νά γραφοῦν αὐτές καί νά ἀναφερθοῦν.
Μέ τήν Ἐγκύκλιο αὐτή, ὡς πνευματικός πατέρας καί ποιμένας, πού ἀνησυχῶ γιά τή σωτηρία σας, σᾶς παρακαλῶ νά μείνετε ἄγρυπνοι στίς ἐπιθέσεις τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ὡς συνανθρώπους μας τούς ἀγαπᾶμε καί θλιβώμαστε γιατί ἔπεσαν στά δίχτυα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ἡ ὁποία εἶναι πολέμιος τοῦ Χριστοῦ καί ἀπομακρύνει κάθε ψυχή ἀπό τή σωτηρία. Ποτέ ὅμως, μή δεχθοῦμε τίς χιλιαστικές προτάσεις, τίς ψευτοδιδασκαλίες τους, τά ἀντίχριστα ἔντυπά τους. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐσεῖς, συνειδητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν θά ἐπηρεασθῆτε ἀπό τά ψεύδη καί τήν κακοδοξία τους. Μή μείνετε ὅμως, μόνο στή δική σας ἄρνησι. Ἀγωνισθεῖτε νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας, ὅπου κι ἄν βρίσκονται, γιά νά μήν παραπλανηθοῦν καί παρασυρθοῦν καί πλησιάσουν στίς χιλιαστικές συνάξεις.
«Στῶμεν καλῶς!». «Οὐκ ἔστι ἐν οὐδενί ἄλλῳ ἡ σωτηρία» παρά μόνο κοντά στό Χριστό μας καί μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Ὄχι λοιπόν, στίς κακοδοξίες τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, μακρυά ἀπό τίς πλανεμένες κι ἀντιγραφικές ψευτοδιδασκαλίες τους. Ὅλοι μαζί, μέ τήν μυστηριακή ζωή, τήν ὁποία οἱ Χιλιαστές ἀρνοῦνται καί πολεμοῦν, ἄς ἐτοιμάσουμε τούς ἑαυτούς μας γιά ἕνα ἁγιασμένο καί σωτήριο Σταυρώσιμο καί Ἀναστάσιμο Πάσχα.
Ἀγαπητοί, καλό καί ἅγιο Πάσχα, ἡνωμένο μέ τόν Σταυρωμένο καί Ἀναστάντα Θεό μας.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ