01 Δεκεμβρίου, 2018

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Δεκεμβρίου 2018, κζ΄ ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 10-17)

Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐν­δύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ.
1. ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς ἀναφέ­ρεται στὸ σκλη­ρὸ πνευματικὸ πόλεμο ποὺ ἔχουμε ὅλοι οἱ πιστοὶ μὲ τὸ μισάνθρωπο ἐχθρό μας, τὸ διάβολο. Καὶ μᾶς προτρέπει νὰ προβάλ­λουμε ἔντονη ἀντίσταση ἀ­­­πέναντί του. Μᾶς λέει: Νὰ ἐνισχύεσθε μὲ τὴ δύναμη ποὺ σᾶς δίνει ἡ κοινωνία σας μὲ τὸν Κύριο καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν πανίσχυρη δύναμή του. Νὰ φορέσετε ὁλόκληρο τὸν ὁπλισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ὁπλίζει ὁ Θεὸς τοὺς στρατιῶτες του, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἀντιστέκεστε στὰ πανοῦργα τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Διότι δὲν ἔχουμε νὰ παλέψουμε μὲ ἀντιπάλους ἴδιους μὲ μᾶς, μὲ αἷ­μα καὶ σάρκα σὰν τὴ δική μας. Ἀλλὰ ἡ πά­λη καὶ ὁ πόλεμός μας εἶναι μὲ τὶς ἀρχές, μὲ τὶς ἐξουσίες, μὲ τὰ διαβολικὰ αὐτὰ τάγμα­τα, μὲ τοὺς κοσμοκράτορες ποὺ ἐξουσιά­ζουν τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶ­­ναι ­βυθισμένοι στὸ ἠθικὸ σκοτάδι ποὺ ἐπι­κρατεῖ στὸν αἰώνα αὐτό. Καλούμαστε­ νὰ παλέψουμε μὲ τὰ πνευματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι γε­μάτα πονηριὰ καὶ κατοικοῦν ἀνά­μεσα στὴ γῆ καὶ στὸν οὐρανό.
Ὅλοι οἱ πιστοὶ λοιπὸν καθημερινὰ βρισκόμαστε σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση. Διεξά­γουμε διαρκῶς ἕναν ἀόρατο πόλεμο, λυσσώδη καὶ ἐξοντωτικό. Ἔχουμε νὰ ἀντι­με­­­τω­­πίσουμε τὸν χειρότερο ἐχθρό, τὸν ἀν­θρω­ποκτόνο διάβολο, ὁ ὁποῖος δὲν παύ­ει νὰ μᾶς πολεμᾶ. Ἐπειδὴ ἔχασε τὴ μάχη στὸν οὐρανὸ καὶ μισεῖ τὸν Θεό, θέλει­ νὰ ἐξον­τώσει ἐμᾶς, τὰ ἐπίγεια δημιουργήμα­τά του. Σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται καὶ ὠ­­­ρύεται, ἐπιχειρεῖ διαρκῶς νὰ μᾶς καταπιεῖ­ καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια κόλαση. Καὶ μᾶς κυνηγᾶ ἀσταμάτητα, μᾶς πο­λιορκεῖ ἀδίστακτα, θέλει τὴν καταστροφή­ μας. Ἐκτοξεύει τὰ πεπυρωμένα βέλη του καὶ περιμένει νὰ ὑποκύψουμε, νὰ συμβι­βα­στοῦμε μαζί του· ἄλλοτε μὲ τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου καὶ ἄλ­λοτε μὲ τὰ φόβητρα­ καὶ τὸ διωγμό. Ἄλ­λοτε κρύβεται γιὰ νὰ ἐ­­­φη­συχάσουμε, καὶ μᾶς αἰφνιδιάζει ἀμέρι­­μνους. Κάποτε μᾶς παρακινεῖ στὴν ἀ­­­­ναβολή, στὴν ἀμέλεια, σὲ μικροϋποχωρή­σεις·­ κι ἄλλοτε συκο­φαντεῖ τὴν ἀρετή, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει τελι­κὰ στὴν πτώση, στὴν ἀπόγνωση, στὸ θάνατο. Μὴν ξεγελιόμαστε λοιπόν. Ἔχουμε πόλεμο.­ Πόλεμο διαρ­κή. Νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Καὶ νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ διάβολος δὲν ἔχει τίποτε καλὸ νὰ μᾶς δώσει. Θέλει μόνο τὸ κακό μας, τὴν καταστροφή μας, τὴν ἐπίγεια καὶ τὴν αἰώνια.
2. Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συνιστᾶ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ τὴν πανοπλία ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεός. Λέει συγκεκριμένα: Ἐπειδὴ ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι φοβερός, γι’ αὐτὸ πάρτε πάνω σας καὶ φορέστε τὴν πανοπλία ποὺ δίνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἀντισταθεῖτε τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ πειρασμὸς θὰ σᾶς προσβάλει μὲ δύναμη. Κι ἀφοῦ ἐπιτελέσετε μὲ ἀκρίβεια ὅλα τὰ ­καθήκοντά σας, νὰ σταθεῖτε στὴ θέση σας καὶ νὰ τὴν κρατήσετε καλά. Σταθεῖτε λοι­πὸν στὴν παράταξη τοῦ ἀγώνα. Ζωσθεῖτε τὴν ἀλήθεια ὡς ζώνη, ὥστε ὁ φωτισμὸς τῆς ἀλήθειας νὰ σᾶς δίνει πνευματικὴ δύ­να­μη καὶ εὐκινησία. Βάλτε ὡς θώρακα τὴ δικαιοσύνη, ὥστε νὰ εἶστε ἀπλήγω­τοι ἀπὸ κάθε βέλος ἀδικίας καὶ νὰ μὴν παρασύρεσθε σὲ κανένα ἄδικο ἔργο ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων γύρω σας. Φορέστε στὰ πόδια σας ὡς ὑποδήματα ποὺ διευκολύνουν νὰ περπατᾶτε ἐλεύθερα, τὴν ἑτοιμότητα ποὺ δίνει στὴν ψυχὴ ἡ τήρηση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης. Μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ νὰ πάρετε πάνω σας καὶ νὰ φορέσετε ὡς θυρεὸ τὴν πίστη, μὲ τὴν ὁποία θὰ μπορέσετε νὰ σβήσετε ὅλους τοὺς καυ­στικοὺς πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ, ποὺ μοιάζουν μὲ πύρινα βέλη. Καὶ νὰ δεχθεῖτε ὡς περικεφαλαία τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὥστε ὁ νοῦς σας νὰ περιφρουρεῖται ἀπὸ ἀγαθοὺς λογισμούς, τοὺς ὁποίους ἐμπνέει ἡ χριστια­νικὴ ἐλπίδα. Πάρτε καὶ τὸ μα­­χαίρι ποὺ δίνει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Στὸ δεύτερο αὐτὸ τμῆμα τοῦ ἀποστολι­­κοῦ ἀναγνώσματος ὁ θεόπνευστος ἀπό­στο­λος μᾶς προτρέπει νὰ ὁπλιστοῦμε μὲ τὴν ­πανοπλία τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἀναφέρει τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου. Τὰ ὅπλα μας αὐ­τὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἑτοι­μό­τη­τα, ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Μέσα σὲ λίγες γραμμὲς βέβαια δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ ἀναπτύ­ξου­με ἕνα πρὸς ἕνα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ κατανοήσου­με ὅλοι μας εἶναι ὅτι πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε ­διαρ­κῶς καὶ μ’ αὐτὰ νὰ ἀντιστεκόμαστε στὸ διά­βολο. Καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀποφεύγου­με τὶς ἀφορμὲς τῶν πειρασμῶν. Ξέρει ὁ καθένας μας πότε, ποῦ καὶ πῶς μᾶς πολεμᾶ ὁ διάβολος. Ἂς ἀποφεύγουμε λοιπὸν τὶς αἰτίες ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἁμαρτία. Καὶ ἰδιαιτέρως ἂς προσέξουμε τὰ ἀδύνατα σημεῖα μας. Σ’ αὐτὰ μᾶς πολεμᾶ περισσότερο ὁ διάβο­λος. Γι’ αὐτὸ ἂς πάρουμε τὰ μέτρα μας. Ὄχι ­διάλογο μὲ τὸν πειρασμό. Ἀλλὰ μὲ γενναῖο φρόνημα, μὲ ἐγρήγορση, ἑτοιμότητα καὶ ἄμεση ἀντίδραση νὰ ἀπο­κρούουμε τὰ πεπυρωμένα βέλη του. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ἁγιαστικὰ μέσα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ἱε­ρὰ Μυστήρια, τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴ μετάνοια. Καὶ ὁ παντοδύναμος Θεὸς θὰ συντρίψει τὸ διάβολο κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας πολὺ γρήγορα. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ ἀν­τιστεκόμαστε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε.
 πηγή : περιοδικό ο Σωτήρ