23 Φεβρουαρίου, 2012

Ποιμαντορική εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας & Ακαρνανίας κκ Κοσμά, για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή


Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Πρός  τόν  εὐσεβῆ  κλῆρον  καί  λαόν
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
                    
                      Ἀγαπητά  μου  παιδιά ,
                     «Ἔφθασε καιρός ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…».
Μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ μας, ἀγαπητοί, καί πάλι ἔφθασε ὁ καιρός τῆς εὐλογημένης Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Τό γνωρίζουμε. Τό ζοῦμε. Ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι μία διαρκής πορεία ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Μιά πορεία ἀγωνιστική καί ἀδιάκοπη γιά νά φύγῃ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός ἀπό τή χωματένια ζωή τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας καί νά φθάσῃ στή ζωή τῆς καθαρότητος, τῆς χάριτος, τῆς ἁγιότητος, τῆς ἑνώσεως μέ τόν Θεό μας, νά φθάσῃ στήν κληρονομία τῆς αἰωνίου ζωῆς. Αὐτή τήν πορεία συνεχῶς τήν ἐνισχύει ἡ Ἐκκλησία μας ὅλο τό λειτουργικό ἔτος, μέ τά ἁγιοπνευματικά τῆς μέσα καί ὅπλα.

Ἰδιαιτέρως τώρα, τήν πρό τοῦ Πάσχα περίοδό μας, προσφέρει τήν ψυχωφελῆ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εἶναι ἡ πλέον κατανυκτική περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία ἀρχίζει τήν Καθαρά Δευτέρα καί τελειώνει τήν Παρασκευή πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λαζάρου γιά νά ἀκολουθήσῃ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου μας.
Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ τίς πυκνωμένες κατανυκτικές ἀκολουθίες, τούς ἐπίκαιρους ὕμνους, τά θεόπνευστα ἱερά, ἁγιογραφικά καί πατερικά ἀναγνώσματα, τήν εὐλογημένη ἐγκράτεια, τή νηστεία καί τήν θερμή προσευχή, μᾶς βοηθάει νά ἀποτινάξουμε τήν ραθυμία καί τό σκοτισμό, νά ἔλθουμε σέ αὐτογνωσία, νά συναισθανθοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας, νά δεχθοῦμε τά οὐράνια μηνύματα, νά ἐπανέλθουμε στόν Πατέρα, νά δεχθοῦμε τήν ἄμετρο ἀγάπη Του, νά φορέσουμε τήν «στολήν τήν πρώτην» μέ τήν μετάνοια, νά ζωοποιηθοῦμε μέ τόν «μόσχον τόν σιτευτόν» τό Πανάγιον Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας.
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, πατρικά παρακαλῶ νά ἀφυπνισθοῦμε ὅλοι μας αὐτή τήν Ἁγία καί Μεγάλη  Τεσσαρακοστή.
Τά ἐρείπια καί τά συντρίμματα, πνευματικά καί ὑλικά, πού ἄφησαν καί ἀφήνουν στίς μέρες μας ὅλοι ἐκεῖνοι πού πολεμοῦν τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν ἁγιασμένη χριστιανική ζωή, ἄς μᾶς διδάξουν, ἄς μᾶς προβληματίσουν.
Αὐτή τήν ἁγία Τεσσαρακοστή ἄς ἀπομακρύνουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τήν κοσμικότητα, τήν ἀδιαφορία, τήν ἀνυπακοή στή φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέ πόθο ἄς εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν.
Ἄς ἀρνηθοῦμε τήν ραθυμία, τήν φιλόυλη καί φιλήδονη ζωή μας καί μέ ἀληθινή μετάνοια ἄς ἀναλάβουμε τόν γλυκύτατο σταυρό τῆς ἀσκήσεως.
Σήμερα, αὐτή τήν ἁγία Κυριακή, μέ σωτήρια ἀποφασιστικότητα ἄς ἀρνηθοῦμε νά συμμετάσχουμε στίς εἰδωλολατρικές, δαιμονόπληκτες καί παθογενεῖς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις.
Δέν εἶναι φοβερό ἀλήθεια καί ἀπάνθρωπο, ἀδελφοί μας, συνάνθρωποί μας νά μήν ἔχουν σήμερα ψωμί καί γάλα γιά τά παιδιά τους καί κάποιοι νά ὀργανώνουν καί νά παρουσιάζουν πολυσπάταλες καρναβαλικές ἐκδηλώσεις;
Ξένοι ἀπ’ ὅλα αὐτά τά κοσμικά καί ἀντιπνευματικά ἄς θελήσουμε νά καλλιεργήσουμε τήν «βασιλίδα τῶν ἀρετῶν», τή νηστεία, νά ζήσουμε μέ συνέπεια τίς κατανυκτικές ἀκολουθίες, τά ἀπόδειπνα, τούς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας, τίς Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ἄς γονατίσουμε περισσότερο στό ταμεῖο τῆς προσευχῆς μας.
Ἡ δοκιμασία τῆς Πατρίδος μας, οἱ ἐπιβληθεῖσες παντοειδεῖς κρίσεις πού ταλανίζουν τό ἔθνος μας καί τόν λαό μας, ζητοῦν ἐκτενῆ καί φλέγουσα τήν προσευχή μας αὐτή τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή γιά νά ἀπομακρυνθοῦν.
Ἄς συγχωρήσουμε ὅλους τούς συνανθρώπους μας, γιά νά δεθοῦμε μέ τήν ἀληθινή καί ἁγία ἀγάπη καί νά κατορθώσουμε τήν ἑνότητα ἐν Χριστῷ, ἡ ὁποία μας εἰρηνεύει καί φέρει τή χάρι τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας.
Ἔτσι θά ἑτοιμάσουμε, θά ἁπαλύνουμε τήν ψυχή μας, γιά νά φθάσῃ στήν εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἐμπρός στό ἱερό ἐπιτραχήλιο νά λάβῃ τήν ἄφεσι καί τήν καθαρότητα, ὥστε νά φθάσῃ ἕτοιμη στό ζωοπάροχο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Ἀγαπητοί, τό σταυρώσιμο καί τό ἀναστάσιμο Πάσχα μᾶς θέλει ἁγιασμένους ἑορταστές.
Ἄς θελήσουμε μέσα στό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τούς πνευματικούς ἀγῶνες μας καί μέ τή χάρι τοῦ Κυρίου μας νά προκαθάρουμε καί νά ἑτοιμάσουμε τούς ἑαυτούς μας.
                         
                           Τό εὔχομαι μέ πατρική ἀγάπη Χριστοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ